Ścieki

Ścieki – problem czy korzyść?

Ścieki to zanieczyszczone ciecze pochodzące z domów oraz zakładów przemysłowych. Zadaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest ich odbiór i skuteczne oczyszczanie.

Dziś nowoczesne przedsiębiorstwa naszej branży wykorzystują ścieki jako potencjalne źródło zielonej energii. Nie są więc one problemem, jak przyzwyczailiśmy się je traktować, a bogactwem, z którego możemy czerpać.

Rodzaje ścieków:

  • bytowe pochodzą z budynków mieszkalnych, miejsc pracy i budynków użyteczności publicznej. W ich składzie znajdują się detergenty, resztki jedzenia oraz fekalia. Charakteryzują się znaczną zawartością związków organicznych, dlatego możliwy jest rozwój bakterii i pasożytów
  • przemysłowe powstają w wyniku działalności przemysłu i prowadzenia procesów technologicznych. Ich skład zależy od profilu zakładu. Charakteryzują się różnorodnością zanieczyszczeń
  • komunalne są efektem mieszania ścieków przemysłowych z bytowymi oraz np. wodami opadowymi i roztopowymi
  • rolnicze generowane są przez segment rolniczy, np. jako skutek prowadzenia dużych hodowli zwierząt lub w następstwie stosowania sporych ilości chemicznych środków ochrony roślin czy sztucznych nawozów

Sieć kanalizacyjna w Polsce

Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika.

Stopień pokrycia terenu siecią kanalizacyjną jest zróżnicowany i zależy od:

  • gęstości zaludnienia 
  • warunków geologicznych
  • dostępności środków finansowych

Polskie oczyszczalnie ścieków są na bieżąco modernizowane i dostosowywane do europejskich standardów, a sieć kanalizacyjna stale się rozrasta. W 2021 r. jej długość osiągnęła 173,5 tys. km (wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 3,9 tyś km, tj. o 2,3%), a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wynosiła 3,7 mln sztuk (wzrost w porównaniu z rokiem 2020 o 109 tys. szt., tj. o 3%).
52,7% budynków mieszkalnych było podłączonych do sieci kanalizacyjnej (to więcej o 0,9 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim).
W miastach, podłączonych do sieci kanalizacyjnej było 75,5% budynków mieszkalnych, a na obszarach wiejskich 39,1%.