Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach, przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Do zadań oczyszczalni należy także unieszkodliwianie i przeróbka osadów ściekowych lub innych zanieczyszczeń stałych, powstających w trakcie procesu. 

Czy wiesz, że każdego dnia oczyszczalnie w dużych aglomeracjach usuwają ze ścieków ok. 3 ton śmieci?

W roku 2021, jak wynika z danych GUS, na terenie naszego kraju funkcjonowało aż 851 oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz 3 276 oczyszczalni ścieków komunalnych. 

W 2021 r. oczyszczalnie ścieków obsługiwały 75,2% ludności kraju.
544 (57%) miasta oraz 714 (32,8%) gmin wiejskich i miejskich (bez miast) w oczyszczalniach ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów oczyściła 1168,7 km3 co stanowiło 85,5% ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną z miast i wsi.

Poszczególne etapy działania oczyszczalni:

  • oczyszczanie mechaniczne – to pierwszy, wstępny i obowiązkowy etap, który polega na eliminacji dużych zanieczyszczeń, tłuszczu i zgromadzonej w ściekach zawiesiny. 
  • oczyszczanie biologiczne i chemiczne – w trakcie tego procesu usuwane są szkodliwe patogeny i drobnoustroje, związki azotu i fosforu. Ścieki przemysłowe oczyszcza się metodą chemiczną.

Postęp technologiczny, możliwość wykorzystania funduszy unijnych oraz wzrost świadomości społecznej sprawiły, że powstające dzisiaj oczyszczalnie to nowoczesne zakłady, spełniające najwyższe standardy i minimalizujące uciążliwości dla mieszkańców i środowiska. 

Zapewnienie zgodności z polskimi i unijnymi wytycznymi wpływa na poprawę czystości wód polskich rzek, a także Morza Bałtyckiego.

Na skuteczność procesów oczyszczania ścieków i funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej mają wpływ również codzienne nawyki każdego z nas. Dlatego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne prowadzą kampanie edukacyjne dla mieszkańców, informujące jak korzystać z kanalizacji bez szkody dla środowiska.