Inwestycje

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, została zobligowana do budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, aby 100% gospodarstw miało wodę z wodociągów i odprowadzało ścieki do kanalizacji sanitarnej. Każdego roku na terenie naszego kraju rośnie liczba kilometrów nowych przewodów odprowadzających ścieki do oczyszczalni.  Od 2005 do 2020 średnio co roku przybywało około 5,8 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej.

W rezultacie poniesionych nakładów w latach 2005 – 2020 w Polsce wybudowano 97 tys. km sieci kanalizacyjnej, w tym 87 tys. km sieci odprowadzającej ścieki oraz 10 tys. km sieci odprowadzającej wody opadowe. Ponadto, w w/w okresie zbudowano 1110 nowych oczyszczalni ścieków.

Dynamiczny rozwój sieci kanalizacyjnej oraz budowa obiektów technologicznych są możliwe dzięki środkom własnym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pochodzącym z taryfy, przy znaczącym wsparciu funduszy unijnych. 

62,6 mld zł – to łączna wartość nakładów na sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe w Polsce w latach 2005 – 2020, co stanowiło 55% nakładów ogólnie przekazanych na gospodarkę wodną i ściekową oraz ochronę wód.

Środki pozyskane z zagranicy w latach 2005 – 2020, w tym UE (łącznie) stanowiły średnio 18,3% ogółu przyznanych funduszy na ochronę środowiska, w tym na oczyszczanie ścieków komunalnych, sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki i wody opadowe.

Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska w Polsce w latach 2005 – 2020 [%]:

Źródło: Opracowanie IGWP na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Celem działalności inwestycyjnej branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest poprawa komfortu życia mieszkańców, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.

Ciekawostki:

  • 8,2% z 15,01 mln lokali w Polsce w roku 2020 nie miało łazienki – to blisko 1,2 mln mieszkań!
  • około 900 tys. mieszkań nie miało toalety (6%), a blisko 454 tys. w ogóle nie miało kranu z bieżącą wodą!
  • toalet i łazienki nie miało odpowiednio:
    – w miastach 2,6% i 4,3% lokali
    – na wsiach 13% i 16,5% lokali

(Dane z 31 grudnia 2020 roku na podstawie danych w Bazie Danych Lokalnych GUS)

.