Technologie uzdatniania

Uzdatnianie to proces, gdzie woda ujmowana ze źródeł powierzchniowych lub podziemnych, doprowadzana jest do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Woda może być uzdatniana dla potrzeb socjalno – bytowych oraz dla potrzeb przemysłowych. Stosuje się różne metody uzdatniania wody pitnej. Cały proces, układ technologiczny dobiera się w oparciu o szczegółową analizę składu wody przeprowadzoną w akredytowanym laboratorium. W zależności od uzyskanego wyniku, dobiera się i kompletuje odpowiednie i właściwe dla danego rodzaju wody sposoby jej uzdatniania. Wśród procesów uzdatniania i uszlachetniania wody pitnej można wymienić sedymentację, koagulację, napowietrzanie, filtrację mechaniczną, filtrację na węglu aktywnym, zmiękczanie, ozonowanie, dezynfekcje – naświetlanie lampami UV i chlorowanie. To ostatni etap mający na celu zabezpieczenie wody przed rozwojem w niej bakterii, wirusów oraz innych chorobotwórczych drobnoustrojów, zanim dotrze ona do domowego kranu.

Woda wodociągowa w Polsce ma taką samą jakość jak woda butelkowana. Może więc być  śmiało spożywana bezpośrednio z kranu, gdyż podlega rygorystycznym regulacjom,
a wszystkie firmy wodociągowe w kraju są zobowiązane do przestrzegania norm przyjętych
w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w przepisach Unii Europejskiej (UE), w tym Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW), która zmieniła system oceny czystości wody stosowany w Polsce od 1970 roku. Gwarantuje to, że woda przeznaczona do spożycia nie może nawet potencjalnie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.