Badanie wody w prywatnych studniach jest konieczne.

Główne źródło zasobów wody zdatnej do spożycia stanowią wody podziemne. To one są źródłem wody pitnej.

W Polsce większość mieszkańców ma dostęp do wody pitnej poprzez studnie i ujęcia wód głębinowych. Woda podziemna podlega naturalnym procesom filtracji, perkolacji i infiltracji, które zachodzą w glebie.

Ujęcia głębinowe przedsiębiorstw wodociągowych

Woda głębinowa ujmowana przez przedsiębiorstwa wodociągowe jest uzdatniana i siecią wodociągową trafia do użytkowników. Taka woda spełnia rygorystyczne normy, określone dla wody pitnej. Jest badana na wielu etapach produkcji i jest sprawdzana od chwili poboru poprzez kolejne procesy jej uzdatniania, przepływu w sieci, na pompowniach oraz na końcówkach sieci i hydrantach. Woda dostarczana przez przedsiębiorstwa wodociągowe jest bezpieczna i kontrolowana. To czysty produkt, który można pić prosto z kranu bez przegotowania czy stosowania dodatkowych filtrów.

Prywatne studnie głębinowe

Woda w prywatnych studniach na posesjach niepodłączonych do sieci wodociągowej, nie jest kontrolowana przez przedsiębiorstwa, ponieważ Wodociągi nie odpowiadają za jakość wody pobieranej z prywatnych studni głębinowych. Firmy wodociągowe nie mają obowiązku badania takiej wody. To prywatni właściciele sami powinni zadbać o kontrolę jakości wody, którą użytkują. Takie działanie minimalizuje ryzyko zdrowotne jakie istnieje w związku z możliwym zanieczyszczeniem ujmowanej wody z własnych studni.

Często problemem jest zanieczyszczenie środowiska pochodzące z rolnictwa, gospodarstw domowych czy przemysłu, które może przedostawać się do warstw podziemnych, zagrażając jakości ujmowanej wody na własny użytek. Dlatego ważna jest kontrola możliwych zanieczyszczeń zarówno fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Przekroczenia parametrów wód podziemnych są charakterystyczne pod względem różnych uwarunkowań geologicznych czy złóż danego terenu, na którym występują warstwy wodonośne zasilające ujmowane źródła. Objawia się to m.in. mętnością, barwą, zapachem czy występowaniem manganu lub żelaza. W przypadku ich zaistnienia woda będzie zdatna do spożycia tylko po przeprowadzeniu procesu uzdatniania, który ograniczy te związki do właściwych norm, np. poprzez wykonanie we własnym zakresie lokalnego oczyszczania wody lub przyłączenia użytkowników do istniejącej sieci stanowiącej infrastrukturę przedsiębiorstwa wodociągowego.                                                                                                                     

Dlatego, każdy właściciel studni głębinowej, zaopatrującej gospodarstwo domowe, powinien dla własnego komfortu i bezpieczeństwa badać pobieraną wodę we własnym zakresie przynajmniej raz w roku. Wynik takich badań będzie informacją czy woda nadaje się bezpośrednio do spożycia, czy też np. tylko do nawadniania terenu. Wodę z prywatnych studni zasilających gospodarstwa domowe należy więc regularnie badać pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Warto wiedzieć

Badania źródeł wody przeznaczonej do spożycia z niepublicznych ujęć głębinowych prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna lub inne certyfikowane laboratoria. Akredytowane laboratorium w przedsiębiorstwach wod.-kan. lub PSSE najlepiej ocenią czy woda spełnia normy jakościowe pod względem parametrów czy wielkości normatywnych, tj. bezpiecznych poziomów stężeń danych związków zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia (2017). Po szczegółowe informacje można zwrócić się właśnie do tych instytucji.

Bądź świadomy

Bezpieczeństwo zdrowotne prywatnych konsumentów, zależy w wielu przypadkach od nich samych. Bądź świadomy, że woda użytkowana przez wiele lat w gospodarstwie domowym może mieć wpływ na zdrowie konsumentów. Warto o to zadbać i badać wodę we własnym zakresie.