Prowadzisz edukację ekologiczną? Uwaga na ustawę o ochronie małoletnich!

Wygląda na to, że standardy ochrony małoletnich nie dotyczą tylko placówek oświatowych. Ustawa wymienia również „organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”.

Większość przedsiębiorstw wodociągowych realizuje w takiej czy innej formie edukację ekologiczną. Być może są to cykliczne warsztaty prowadzone przez naszych pracowników lub wykonawców zewnętrznych, albo większe wydarzenia organizowane raz w roku. W każdym z przypadków należy zwrócić uwagę na wchodzącą w życie z dniem 15 lutego 2024 Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Nie tylko szkoły i przedszkola..

Wygląda na to, że standardy ochrony małoletnich nie dotyczą tylko placówek oświatowych. Ustawa wymienia również „organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”. Czyli można przyjąć interpretację, że będzie miała zastosowanie do działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe w zakresie edukacji ekologicznej.

Ustawa mówi o konkretnych działaniach, jakie należy podjąć dla zapewnienia uczestnikom naszych programów edukacyjnych pełnej ochrony i bezpieczeństwa, opracowaniu procedur i wdrożeniu standardów ochrony małoletnich. Z całego szeregu zaleceń, uwagę zwracają wymogi formalne, jakie mają spełnić osoby prowadzące zajęcia lub mające kontakt z dziećmi i młodzieżą podczas innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez przedsiębiorstwo (nasi pracownicy lub zewnętrzni wykonawcy).

Warunkiem dopuszczenia takich osób do kontaktu z dziećmi jest przedłożenie przez nie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Kolejnym krokiem jest zweryfikowanie ich w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Standardy ochrony małoletnich

Na ten moment trudno o jasne wytyczne, jak przygotować standardy. Trzeba więc sięgnąć do samej ustawy, a konkretnie do art. 22 c, który wskazuje, że w standardach należy uwzględnić:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
  • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
  • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które mają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
  • zasady przeglądu i aktualizacji standardów
  • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
  • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
  • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia
  • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów, lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

Podsumowanie

Jako „organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich” będziemy dostosowywać standardy do charakteru i rodzaju naszej działalności. Czas na ich stworzenie i wdrożenie mamy do 15 sierpnia 2024, ale im szybciej tym lepiej. Po tym terminie, za brak wdrożonych standardów organy nadzorcze mogą nakładać kary.

Ciekawy webinar o nowych przepisach znajdziesz TUTAJ